Grampus pa
manipulaçon di granel

grampus pa indústria di carga secu di granel -, dragagem, reciclagem, labur i grampus pa soldaduru, metalurgia, fábricas di cimentu, purtus, barcus, rampa ∞GRAMPUS NA ISTOKI


NOBUS ou USADUS; si bu precisa di grampus aonti, djubi é link ki sta li bás. Nô pudi ta téné alguns na istoki AOS.

DJUBI DJUBI PA GRAMPUS
grab
 • GRABS IN STOCK
 • USED

  N/A

 • NEW

   • - 1 unit HAP100C5T-S / Hydraulic Attachment, Polyp 1.0 CBM
   • - 1 unit GTDB / Grab Tagline Double-Barrel, Model: CT 2-1575-500

i fassidu na medida pa bó

Grampus sta disponível ku manga di tipus pa manipula qualquer tipu di mercadoria di granel. Dizenhus kata bim so suma padron dipus di fassidu inqueritu. Grampu tem ku kumpudu di acordu ku kê ku clienti pidi i ku características ku ta tissi mindjor rindimentu.

Rianta beochura
 • Kumpu di qualidadi
 • Dizenhu ku pudi confia nel
 • Serviçu di Djunta Peças na Mundu
 • Serviçu di Inspeçon na Mundu
 • Serviçu di Reparaçon na Mundu
 • Serviçu di Manutençon na Mundu
 • Assistência 24 hora sobri 24

Tipus di Grampus


(RC) Controladu ku Télécomandu (Corda-Únicu)
(MC) Mecânicu (grampus di corda)
(HA) Acessóriu Hidráulicu
(EH) Eletro-hidráulicu (motorizadu)


Disna di 2009 que Grampus CROMEX na mindjoradu constantimenti pa rispundi ku disafius ki na aumenta cada bias mas na industria di manipulaçon di granel. Nô equipamentu i material ki ta bim kuel kumpudu só pa furneciduris di qualidadi, ki ta leba em conta tudu kê ku nô clientis ispecialmenti ta pidi. Empresas di cargamentu, Autoridadis di Purtu, Soldaduris, Centrais di Luz ku manga di utrus autoris de industria ki tem a ver ku es ta utliiza nô grampus pa tarbadja tudu tipu di material di granel.

indústrias

Cada indústria ta lida ku um tipu de material i i tené si manera di tarbadja. I i tem grampu certu pa cada material ku estilu di tarbadju. Cromex ta furnici kil grampu.


Autoridadis di Purtu

Dunu di Máquina

Istivadoris

Comerciantis di Equipamentu

Dunus di Empresa


Djubi nô vídios
na YouTube


Bai pa canal

Carga di granel secu ku tipu-granel ta mandadu na grandi qualidadi pa tudu ladu di mundu. I, pa sedu competitivu, i importanti sedu rápidu I fassi bom tarbadju.

Suma cada material di granel tené propriedadi diferenti, grampu pa tarbadja ku essis também i diferenti. Nô dizenhu padron di grampu pudi utilizadu pa manipula kilis ki mas tchiu. Pa material di granel ku altu densidadi, propriedadi ispecíficu ou pa bu projetu ispecial, nô tené soluçon de grampu na bu medida.

Cromex na íntrega grampu ku precisa.